REGULAMIN KONKURSU
MR. GAY POLAND

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin konkursu Mr. Gay Poland określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu i stanowi integralną część każdej umowy zawartej między Mr. Gay Poland z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 18a a Kandydatem lub podmiotem współpracującym niezależnie od szczególnych ustaleń umownych.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie osobowości wśród zgłoszonych kandydatów posiadającym ponadprzeciętną wiedzę o środowisku LGBT+, aktualnej sytuacji politycznej oraz wiedzy ogólnej związanej z działalnością aktywistyczną powiązaną z organizacją konkursu.
 3. Każda czynność sprzeczna z niniejszym regulaminem lub Statutem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej a regulaminem lub Statutem zastosowanie mają zapisy Statutu i niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

§ II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – Mr. Gay Poland z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Współorganizator – Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie znaku Mr. Gay Poland.
 3. Organizator regionalny – Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną umowę o organizację Eliminacji Regionalnych i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie znaku Mr. Gay Poland.
 4. Umowa o współpracy – Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Organizatorem a Współorganizatorem konkursu lub  Organizatorem regionalnym w celu realizacji uzgodnionego etapu konkursu.
 5. Konkurs – Ogólnopolski konkurs organizowany pod nazwą “Mr. Gay Poland” z oznaczeniem roku, w którym odbywa się finał konkursu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Statut – Statut stowarzyszenia Mr. Gay Poland.
 8. Kandydat – osoba płci męskiej biorąca udział w konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 9. Finalista – kandydat uczestniczący w Finale Konkursu po Zgrupowaniu Finałowym.
 10. Laureat – zdobywca przynajmniej jednego tytułu konkursu.
 11. Formularz kandydata – formularz zawierający oświadczenie o zapoznaniu się przez Kandydata ze Statutem, Regulaminem, akceptacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania, podpisany i składany odpowiedniemu Organizatorowi, Współorganizatorowi lub Organizatorowi Regionalnemu w Konkursie.
 12. Internetowy formularz zgłoszeniowy – internetowy formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Kandydata na stronie internetowej konkursu https://mrgaypoland.pl, zawierający oświadczenie o zapoznaniu się przez  Kandydata ze Statutem, Regulaminem, akceptacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 13. Umowa Impresaryjna – Umowa zawarta pomiędzy Kandydatem a Organizatorem określająca zasady współpracy impresaryjnej na zasadach wyłączności pomiędzy Organizatorem, a Kandydatem z tytułu udziału Kandydata w Konkursie.
 14. Dzika Karta – udzielona wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora, uprawnia Kandydata do udziału w finale konkursu nie będącego laureatem eliminacji regionalnych, ani zdobywcą innej nagrody w konkursie.
 15. Eliminacje regionalne – etap Konkursu, w którym decyzją Jury Eliminacji Regionalnych, wybierani są przedstawiciele poszczególnych regionów Polski biorący następnie udział w finale konkursu.
 16. Finał konkursu – Etap Konkursu na żywo, w którym decyzją Jury wybierana jest Mr. Gay Poland, I vice Mr. Gay Poland, II vice Mr. Gay Poland a nadto mogą być wybierani Mr. Gay Poland Publiczności, Mr. Gay Poland Digital, Mr. Gay Poland Knowledge, Mr. Gay Poland Kreatywności.
 17. Głosowanie Publiczności – etap Konkursu, w którym poprzez głosowanie SMS wybierany jest Mr. Gay Poland Publiczności oraz inni w zależności od ustaleń ze współorganizatorem, organizatorem regionalnym lub innym podmiotem, z którym zawarto stosowną umowę.
 18. Stałe Jury Konkursu – osoby zaproszone przez Organizatora do dokonania wyboru Laureatów Konkursu na poszczególnych jego Etapach w składach Jury Eliminacji Regionalnych oraz Jury Finału Konkursu z prawem zasiadania podczas każdych Eliminacji i Finale Konkursu bez późniejszego zaproszenia.
 19. Jury Konkursu – osoby zaproszone przez Organizatora, Współorganizatorów lub Organizatorów Regionalnych do dokonania wyboru Laureatów Konkursu na poszczególnych jego Etapach w składach Jury Eliminacji Regionalnych oraz Jury Finału Konkursu.
 20. Kadencja Laureata – okres od daty wyboru Laureata danego Etapu Konkursu do dnia wyboru jego następcy.
 21. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, przyszłe i niepewne, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej.
 22. Znak Mr. Gay Poland – znak słowny Mr. Gay Poland lub Mister Gay Poland oraz graficzny wraz ze znakiem słownym, którego właścicielem jest stowarzyszenie Mr. Gay Poland.

§ III. Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe konkursy piękności.
 2. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu wybranym przez siebie Współorganizatorom lub organizatorom regionalnym.
 3. Organizator na podstawie udzielonych licencji jest wyłącznym reprezentantem na Polskę konkursów:
  – Mr. Gay Europe,
  – Mr. Gay World.
 4. W ramach współpracy Organizator posiada wyłączność do delegowania na powyższe konkursy delegatów z Polski.

§ IV. Znak Mr. Gay Poland

 1. Jakiekolwiek użycie znaku Mr. Gay Poland wymaga zgody. Zgoda może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Decyzję o udzieleniu zgody bądź odmowie podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

§ V. Organizacja konkursu

 1. Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do mężczyzn w wieku od 18 do 30 roku życia posiadających polskie obywatelstwo, identyfikujących się jako osoby homoseksualne i będące po “coming oucie”.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  – Eliminacje Regionalne i/lub casting internetowy,
  – Finał Konkursu.
 3. Udział kandydata w Finale Konkursu musi być poprzedzony uczestnictwem w Eliminacjach Regionalnych lub Castingu Internetowym.

§ VI. Warunki przystąpienia do konkursu

 1. Zgłoszenie do konkursu poprzedzone jest wypełnieniem udostępnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zawartej umowy z Kandydatem oraz organizacji konkursu.
 2. Zgłoszenie do konkursu jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku nieograniczonej czasowo ani terytorialnie bez prawa do wynagrodzenia. Odwołanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku w trakcie trwania konkursu jak i po jego zakończeniu skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000 zł.
 3. W konkursie uczestniczyć mogą kandydaci, którzy w dotychczasowych edycjach Konkursu Mr. Gay Poland nie uzyskali jakiegokolwiek tytułu w Finale Konkursu.
 4. Finaliści Konkursu Mr. Gay Poland nie mogą brać udziału w konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.
 5. Kandydaci samodzielnie pokrywają wszelkie koszty uczestnictwa w konkursie w tym koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i przygotowań. Zapis ten nie ogranicza jednak pokrycia w całości lub w części wyżej wymienionych kosztów przez Organizatora, współorganizatora lub organizatora regionalnego.
 6. Każdy z kandydatów zobowiązany jest przygotować na własny koszt stroje do swoich prezentacji podczas Eliminacji Regionalnych oraz Gali Finałowej. Zapis ten nie ogranicza jednak pokrycia w całości lub w części wyżej wymienionych kosztów przez Organizatora, współorganizatora lub organizatora regionalnego.

§ VII. Jury konkursu w Eliminacjach Regionalnych, Castingu i Finale Konkursu

 1. Podczas Eliminacji Regionalnych Jury Konkursu wyłania Laureatów, którzy stają się Finalistami i biorą udział w kolejnym etapie Konkursu – Finale Konkursu.
 2. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, niekaralna za przestępstwo umyślne, która zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora, Współorganizatora lub Organizatora regionalnego.
 3. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Kandydatów ani osoby im bliskie.
 4. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.
 5. Członków Jury poszczególnych Eliminacji Regionalnych powołuje Organizator wspólnie z Organizatorem Regionalnym danych Eliminacji Regionalnych zgodnie z zasadą, że ilość członków powołanych przez Organizatora wynosi co najmniej 2/3 ogólnej liczby powołanych członków Jury.
 6. Skład Jury Eliminacji Regionalnych podlega akceptacji przez Organizatora, który w uzasadnionych wypadkach może żądać usunięcia wskazanych osób ze składu Jury Eliminacji Regionalnych.
 7. Członków jury Castingu Internetowego powołuje wyłącznie Organizator.
 8. Organizator typuje spośród powołanego składu Jury przewodniczącego i sekretarza.
 9. Członków Jury Finału Konkursu powołuje Organizator w ilości nie większej niż 10 osób, spośród których typuje przewodniczącego i sekretarza.
 10. Obrady Jury Eliminacji Regionalnych są tajne i odbywają się w wyodrębnionym przez Organizatora Regionalnego pomieszczeniu zapewniającym swobodną rozmowę i głosowanie. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury. Wyniki głosowania są jawne.
 11. Z obrad niezależnie od etapu Konkursu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz oraz listę obecności, którą podpisują wszyscy członkowie Jury.
 12. Głosowanie odbywa się na udostępnionych przez Organizatora Regionalnego imiennych kartach do głosowania.
 13. W przypadku, gdy Kandydaci podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, przewodniczący Jury wprowadza dodatkowe glosowanie. Jeśli w dodatkowym głosowaniu Kandydaci uzyskają taką sama liczbę punktów, wówczas decyduje głos Przewodniczącego oddany na Kandydata w głosowaniu dodatkowym.
 14. Wszelkie głosowania i obrady Jury Eliminacji Regionalnych odbywają się w przerwie Konkursu bądź też w trakcie, po wcześniejszej akceptacji Organizatora.
 15. Nad prawidłowością głosowań w Eliminacji Regionalnych i jego zgodnością z niniejszym regulaminem może czuwać zaproszony (bez prawa głosu) notariusz lub osoba zaufania publicznego.

§ VIII. Przebieg Eliminacji Regionalnych

 1. W Eliminacjach Regionalnych mogą brać udział wyłącznie mężczyźni spełniający warunki, o których mowa w Regulaminie. W trakcie Wyborów Regionalnych Kandydaci prezentują się w co najmniej trzech prezentacjach ustalonych przez Organizatora Konkursu. Kandydaci mogą być również brać udział w testach z wiedzy oraz wyzwaniach, za które mogą być przyznawane punkty później dodawane do punktacji generalnej.
 2. W wyniku Eliminacji Regionalnych, decyzją Jury Eliminacji Regionalnych, w każdym z Regionów wybierana jest Mr. Gay Poland danego klubu lub miasta oraz Vice Mr. Gay danego klubu lub miasta, którzy mają prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu. Organizator Konkursu może zdecydować o przyznawaniu dodatkowych tytułów.

§ IX. Przebieg Castingu Internetowego

 1. Organizator obok lub zamiast Eliminacji Regionalnych ma prawo zorganizować Casting Internetowy polegający na wysyłaniu zgłoszeń do konkursu poprzez udostępniony internetowy formularz zgłoszeniowy. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Organizator wyznacza termin Castingu Internetowego, na który zapraszane są osoby, które wysłały prawidłowo wypełnione internetowe formularze zgłoszeniowe.
 2. Zasady przebiegu Castingu Internetowego oraz wyłaniania Laureatów publikowane są przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu najpóźniej na 14 dni przed datą Castingu Internetowego.
 3. Wyłonieni Laureaci Castingu Internetowego w ilości nie większej niż 14 stają się finalistami Finału Konkursu.

§ X. Przebieg Ogólnopolskiego Finału Konkursu

 1. W Finale Konkursu biorą udział Finaliści wyłonieni w Eliminacjach Regionalnych oraz Castingu Internetowym.
 2. Każdy z Finalistów jest zobowiązana do wzięcia udziału w Zgrupowaniu Finałowym trwającym nie mniej niż 2 dni i mającym na celu przygotowanie Finalistów do Finału Konkursu. W trakcie Zgrupowania Finałowego Organizator Konkursu może zorganizować dodatkowe konkurencje, w których mogą być przyznawane punkty dodawane później do punktacji generalnej. Zasady wyłaniania Finalistów na Zgrupowaniu Finałowym uprawnionych do udziału w Finale Konkursu publikuje Organizator na stronie internetowej Konkursu najpóźniej na 30 dni przed Finałem Konkursu.
 3. O zasadach klasyfikacji generalnej oraz zasadach finału ogólnopolskiego konkursu, Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej maksymalnie 30 dni przed Finałem Konkursu.
 4. Po zliczeniu wszystkich zdobytych przez cały Finał Konkursu punktów, Organizator konkursu ogłasza wynik końcowy, a w terminie 14 dni od daty Finału Konkursu publikuje na stronie internetowej Konkursu dokładne wyniki każdego kandydata.
 5. Finaliści zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza przedstawicieli Organizatora.
 6. Jury Finału Konkursu wybiera Laureatów przy uwzględnieniu zdobytych podczas Zgrupowania Finałowego punktów po co najmniej trzech wyjściach.
 7. Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

§ XI. Nagrody

 1. Nagrodami regulaminowymi w konkursie są tytuły oraz szale przyznane przez Organizatora:
  – Mr. Gay Poland
  – I Vice Mr. Gay Poland
  – II Vice Mr. Gay Poland
  – Mr. Gay Poland Publiczności.
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody pozaregulaminowe leżą w gestii partnerów i sponsorów konkursu. Organizator nie bierze za nie odpowiedzialności w tym za ich: wartość, sposób przekazania i realizację.

§ XII. Prawa i Obowiązki Laureatów Konkursu

 1. Każdy z Laureatów zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie.
 2. Każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany do noszenia szali zdobytych w konkursie na wszystkich imprezach oficjalnych wskazanych przez organizatora od dnia uzyskania tytułu do zakończenia swojej kadencji.
 3. Mr. Gay Poland lub wytypowany przez Organizatora Finalista ma obowiązek reprezentować Polskę na międzynarodowych konkursach na podstawie kontraktów i umów zawartych przez Organizatora.
 4. Laureaci Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązani do:
  1. nieodpłatnego uczestniczenia w: imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora, imprezach promocyjnych Sponsorów Konkursu, Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatów i Konkurs, Eliminacjach Regionalnych i Konkursie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Jury Konkursu, Sesjach telewizyjnych i filmowych do programów promujących Laureatów lub Konkurs, sesjach fotograficznych do kalendarza Mr. Gay Poland lub innych wydawnictw związanych z Konkursem,
  2. uczestniczenia na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w: pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostów, modeli, lub gości honorowych i gości specjalnych.
 5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w każdych okolicznościach do godnego reprezentowania Polski, dbałości o dobre imię przyznanego tytułu, Organizatora i Współorganizatorów Konkursu oraz Stowarzyszenia Mr. Gay Poland
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu poszczególnych etapów. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.
 7. Laureaci Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.

§ XIII. Dyskwalifikacja Kandydata w Konkursie

 1. Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na każdym Etapie Konkursu decyzją Organizatora, jeśli nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków Kandydata, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Impresaryjnej naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu.
 2. Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Kandydata w szczególności:
  1. zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Organizatora,
  2. zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji,
  3. pozbawienie Kandydata wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych,
  4. obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie,
 3. W przypadku dyskwalifikacji Kandydata na jej miejsce wchodzi Kandydat zajmujący kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Kandydata zdyskwalifikowanej pozostaje nieobjęte decyzją Organizatora.

§ XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.(dalej „Ustawa”).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Organizator, który oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres organizatora z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej umowy z Uczestnikiem.

§ XV. Postanowienia końcowe

 1. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu, Współorganizatorami, Organizatorami Regionalnymi, Sponsorami, partnerami oraz innymi podmiotami będącymi stroną uczestniczącą w Konkursie będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.