Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
MR. GAY POLAND

z dnia 24 stycznia 2018 roku

Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mr. Gay Poland określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu i stanowi integralną część każdej umowy zawartej między Mr. Gay Poland z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 18a oraz Kandydatem lub podmiotem współpracującym niezależnie od szczególnych ustaleń umownych.

Celem konkursu jest wyłonienie osobowości wśród zgłoszonych kandydatów posiadającym ponadprzeciętną wiedzę o środowisku LGBT+, aktualnej sytuacji politycznej oraz wiedzy ogólnej związanej z działalnością aktywistyczną powiązaną z organizacją konkursu.

Każda czynność sprzeczna z niniejszym regulaminem lub Statutem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej a regulaminem lub Statutem zastosowanie mają zapisy Statutu i niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie:

Organizator – Stowarzyszenie Mr. Gay Poland zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000688734 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 18a.

Współorganizator – Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie znaku Mr. Gay Poland.

Organizator regionalny – Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną umowę o organizację Eliminacji Regionalnych i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie znaku Mr. Gay Poland.

Umowa o współpracy – Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Organizatorem a Współorganizatorem konkursu lub  Organizatorem regionalnym w celu realizacji uzgodnionego etapu konkursu.

Konkurs – Ogólnopolski konkurs organizowany pod nazwą “Mr. Gay Poland” z oznaczeniem roku, w którym odbywa się finał konkursu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Statut – Statut stowarzyszenia Mr. Gay Poland.

Kandydat – osoba płci męskiej biorąca udział w konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Finalista – kandydat uczestniczący w finale konkursu.

Laureat – zdobywca przynajmniej jednego tytułu konkursu.

Formularz kandydata – formularz zawierający oświadczenie o zapoznaniu się przez Kandydata ze Statutem, Regulaminem, akceptacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania, podpisany i składany odpowiedniemu Organizatorowi, Współorganizatorowi lub Organizatorowi Regionalnemu w Konkursie.

Internetowy formularz kandydata – internetowy formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Kandydata na stronie internetowej konkursu https://mrgaypoland.pl, zawierający oświadczenie o zapoznaniu się przez  Kandydata ze Statutem, Regulaminem, akceptacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

Umowa Impresaryjna – Umowa zawarta pomiędzy Kandydatem a Organizatorem określająca zasady współpracy impresaryjnej na zasadach wyłączności pomiędzy Organizatorem, a Kandydatem z tytułu udziału Kandydata w Konkursie.

Eliminacje regionalne – etap Konkursu, w którym decyzją Jury Eliminacji Regionalnych, wybierani są przedstawiciele poszczególnych regionów Polski biorący następnie udział w finale konkursu.

Finał konkursu – Etap Konkursu na żywo, w którym decyzją Jury wybierana jest Mr. Gay Poland, I vice Mr. Gay Poland, II vice Mr. Gay Poland a nadto mogą być wybierani Mr. Gay Poland Publiczności, Mr. Gay Poland Digital, Mr. Gay Poland Knowledge, Mr. Gay Poland Kreatywności.

Głosowanie Publiczności – etap Konkursu, w którym poprzez głosowanie SMS wybierany jest Mr. Gay Poland Publiczności oraz inni w zależności od ustaleń ze współorganizatorem, organizatorem regionalnym lub innym podmiotem, z którym zawarto stosowną umowę.

Jury Konkursu – osoby zaproszone przez Organizatora, Współorganizatorów lub Organizatorów Regionalnych do dokonania wyboru Laureatów Konkursu na poszczególnych jego Etapach w składach Jury Eliminacji Regionalnych oraz Jury Finału Konkursu.

Kadencja Laureata – okres od daty wyboru Laureata danego Etapu Konkursu do dnia wyboru jego następcy.

Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, przyszłe i niepewne, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej.

Znak Mr. Gay Poland – znak słowny Mr. Gay Poland lub Mister Gay Poland oraz graficzny wraz ze znakiem słownym.

 

Prawa i obowiązki organizatora

 

Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe konkursy.

Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu wybranym przez siebie Współorganizatorom lub organizatorom regionalnym.

Organizator na podstawie udzielonych licencji jest wyłącznym reprezentantem na Polskę następujących konkursów:

Mr. Gay Europe,

Mr. Gay World.

W ramach współpracy Organizator jest jedynym uprawnionym do delegowania na powyższe konkursy delegatów z Polski.

Znak Mr. Gay Poland

Jakiekolwiek użycie znaku Mr. Gay Poland wymaga zgody. Zgoda może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.

Decyzję o udzieleniu zgody bądź odmowie podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

 

Organizacja konkursu

Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do mężczyzn w wieku od 18 do 40 roku życia identyfikujących się jako osoby homoseksualne.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Eliminacje Regionalne lub casting internetowy

Finał Konkursu.

Udział kandydata w Finale Konkursu musi być poprzedzony uczestnictwem w Eliminacjach Regionalnych lub udziałem w castingu internetowym.

W przypadku, gdy w danym roku nie będą odbywać się eliminacje regionalne, zorganizowane zostaną internetowe zgłoszenia na terenie całej Polski, a następnie casting do finału krajowego konkursu.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Kandydat zgłaszający się do konkursu Mr. Gay Poland musi spełniać następujące warunki:

Posiadać obywatelstwo polskie

Wiek 18-30 lat (w momencie przystąpienia do konkursu kandydat musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć skończonych 30 lat).

Wszyscy zakwalifikowani do finału kandydaci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pobytu na zgrupowaniach przygotowawczych ustalonego przez Mr. Gay Poland oraz przestrzegania umowy zawartej z Mr. Gay Poland.

W konkursie uczestniczyć mogą kandydaci, którzy w dotychczasowych edycjach konkursu Mr. Gay Poland nie uzyskali jakiegokolwiek tytułu w finale imprezy.

Finaliści konkursu Mr. Gay Poland nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.

Kandydaci pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej (castingi i kwalifikacje regionalne, konkursy regionalne, finał konkursu):

koszty podróży,

koszty wyżywienia,

koszt ubezpieczenia

Każdy z kandydatów obowiązany jest przygotować na własny koszt stroje do swoich prezentacji podczas Gal Eliminacji Regionalnych oraz Gali Finałowej, chyba że Organizator zadecyduje inaczej i zapewni finalistom wybrane przez siebie stroje i kostiumy.

  • Organizator gwarantuje finalistom konkursu, zakwalifikowanych do finału ogólnopolskiego:
  • koszty zakwaterowania,
  • Specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie w koncercie finałowym.

 

Jury konkursu w Eliminacjach Regionalnych i Finale Konkursu

Podczas Eliminacji Regionalnych jury konkursu wyłania Laureatów, którzy stają się Finalistami i biorą udział w kolejnym etapie konkursu – Finale Konkursu.

Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora, Współorganizatora lub Organizatora regionalnego.

W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Kandydatów ani osoby im bliskie.

Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.

Członków Jury poszczególnych Eliminacji Regionalnych powołuje Organizator wspólnie z Organizatorem Regionalnym danych Eliminacji regionalnych zgodnie z zasadą, że ilość członków powołanych przez Organizatora wynosi co najmniej 2/3 ogólnej liczby powołanych członków Jury.

Skład Jury Eliminacji Regionalnych podlega akceptacji przez Organizatora, który w uzasadnionych wypadkach może żądać usunięcia wskazanych osób ze składu Jury Eliminacji Regionalnych.

Członków jury castingu internetowego powołuje wyłącznie organizator.

Organizator typuje spośród powołanego składu Jury przewodniczącego i sekretarza.

Członków Jury Finału Konkursu powołuje Organizator w ilości nie większej niż 10 osób, spośród których typuje przewodniczącego i sekretarza.

Obrady Jury Eliminacji Regionalnych są tajne i odbywają się w wyodrębnionym przez Organizatora Regionalnego pomieszczeniu zapewniającym swobodną rozmowę i głosowanie. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury. Wyniki głosowania są jawne.

Z obrad niezależnie od etapu konkursu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz oraz listę obecności, którą podpisują wszyscy członkowie Jury.

Głosowanie odbywa się na udostępnionych przez Organizatora regionalnego imiennych kartach do głosowania.

W przypadku, gdy Kandydaci podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, przewodniczący Jury wprowadza dodatkowe glosowanie. Jeśli w dodatkowym głosowaniu Kandydaci uzyskają taką sama liczbę punktów, wówczas decyduje głos Przewodniczącego oddany na Kandydata w głosowaniu dodatkowym.

Wszelkie głosowania i obrady Jury Eliminacji Regionalnych odbywają się w przerwie Konkursu bądź też w trakcie, po wcześniejszej akceptacji Organizatora.

Nad prawidłowością głosowań w Eliminacji Regionalnych i jego zgodnością z niniejszym regulaminem może czuwać zaproszony (bez prawa głosu) notariusz lub osoba zaufania publicznego.

 

Przebieg Eliminacji Regionalnych

W Eliminacjach Regionalnych mogą brać udział wyłącznie mężczyźni spełniający warunki, o których mowa w Regulaminie. W trakcie Wyborów Regionalnych Kandydaci prezentują się w co najmniej trzech prezentacjach ustalonych przez Organizatora Konkursu. Kandydaci mogą być również brać udział w testach z wiedzy oraz wyzwaniach, za które mogą być przyznawane punkty później dodawane do punktacji generalnej.

W wyniku Eliminacji Regionalnych, decyzją Jury Wyborów Regionalnych, w każdym z Regionów wybierana jest Mr. Gay Poland danego klubu lub miasta oraz Vice Mr. Gay danego klubu lub miasta, którzy mają prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu. Organizator Konkursu może zdecydować o przyznawaniu dodatkowych tytułów.

 

Przebieg Castingu Internetowego

Organizator ma prawo zorganizować również casting internetowy polegający na wysyłaniu zgłoszenń do konkursu poprzez zgłoszenia internetowe trwające nie krócej niż 30 dni lecz nie dłużej niż 90 dni. Po czasie nadsyłania zgłoszeń ustala się termin castingu finałowego konkursu, do którego zapraszane są wszystkie osoby, które wysłały prawidłowo wypełnione zgłoszenie do konkursu.

Casting finałowy polegać będzie na prezentacji każdego z kandydatów dla jury konkursu, liczącego maksymalnie 6 osób. Kandydaci zaprezentują się w 2 strojach: dowolnym oraz stroju kąpielowym. Po każdej prezentacji, każdemu z kandydatów zostaną zadane 3 pytania dotyczące wiedzy o środowisku LGBT, ich postrzegania świata, problemów środowisk LGBT oraz innych uzgodnionych przez organizatora.

W wyniku castingu finałowego, wyłaniana jest 14 finalistów, którzy automatycznie kwalifikują się do Ogólnopolskiej Gali Finałowej.

 

Przebieg Ogólnopolskiego Finału Konkursu

W Finale Konkursu biorą udział Finaliści wyłonieni w Eliminacjach Regionalnych lub castingu internetowym.

Każdy z Finalistów jest zobowiązana do wzięcia udziału w Zgrupowaniu Finałowym trwającym nie mniej niż 2 dni i mającym na celu przygotowanie Finalistów do Finału Konkursu. W trakcie Zgrupowania Finałowego Organizator Konkursu może zorganizować dodatkowe konkurencje, w których mogą być przyznawane punkty dodawane później do punktacji generalnej.

O dokładnym wyglądzie klasyfikacji generalnej oraz wyglądzie finału ogólnopolskiego konkursu, Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej maksymalnie 14 dni przed Finałem konkursu.

Po zliczeniu wszystkich zdobytych przez cały finał konkursu punktów, Organizator konkursu ogłasza wynik końcowy, a w terminie do dwóch miesięcy od daty finału konkursu publikuje na stronie www.mrgaypoland.pl dokładne wyniki każdego kandydata.

Finaliści zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza przedstawicieli Organizatora.

Jury Finału Konkursu wybiera Laureatów przy uwzględnieniu zdobytych podczas Zgrupowania Finałowego punktów po co najmniej trzech wyjściach.

Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

 

Nagrody

Nagrodami regulaminowymi w konkursie są tytuły oraz szale przyznane przez Organizatora, czyli:

Mr. Gay Poland

I Vice Mr. Gay Poland

II Vice Mr. Gay Poland

Mr. Gay Poland Publiczności.

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody pozaregulaminowe leżą w gestii partnerów i sponsorów konkursu. Organizator nie bierze za nie odpowiedzialności w tym za ich: wartość, sposób przekazania i realizację.

 

Prawa i Obowiązki Laureatów Konkursu

Każdy z Laureatów zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie

Każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany do noszenia szali zdobytych w konkursie na wszystkich imprezach oficjalnych wskazanych przez organizatora od dnia uzyskania tytułu do zakończenia swojej kadencji.

Mr. Gay Poland lub wytypowany przez Organizatora Finalista ma obowiązek reprezentować Polskę na międzynarodowych konkursach na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora.

Laureaci Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązani do:

Nieodpłatnego uczestniczenia w: imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora, imprezach promocyjnych Sponsorów Konkursu, Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatów i Konkurs, Eliminajach Regionalnych i Konkursie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Jury Konkursu, Sesjach telewizyjnych i filmowych do programów promujących Laureatów lub Konkurs, sesjach fotograficznych do kalendarza Mr. Gay Poland lub innych wydawnictw związanych z Konkursem.

Uczestniczenia na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w: Pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostów, modeli, lub gości honorowych i gości specjalnych

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w każdych okolicznościach do godnego reprezentowania Polski, dbałości o dobre imię przyznanego tytułu, Organizatora i Współorganizatorów Konkursu oraz Stowarzyszenia Mr. Gay Poland

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu poszczególnych etapów, Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.

Laureaci Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.

 

Regulamin podpisał:

dyrektor konkursu

Paweł Zabilski